EDU-LAND s.r.o.

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
doplnkového vzdelania poskytovaného obchodnou spoločnosťou EDU-LAND s. r. o., IČO: 45 722 081, so sídlom: Račianska 72, Bratislava – Nové mesto 830 03, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67774/B

 1. Doplnkovým vzdelaním podľa týchto obchodných podmienok sú:
  1. Kurzy:
 2. Spôsoby prihlasovania sa na doplnkové vzdelanie:
  Na doplnkové vzdelanie sa záujemca môže u poskytovateľa záväzne prihlásiť týmito spôsobmi:
  1. Zaslaním online záväznej prihlášky na doplnkové vzdelanie;
  2. Stiahnutím vzoru záväznej prihlášky na doplnkové vzdelanie, jej následným doplnením o požadované údaje a odoslaním takto doplnenej záväznej prihlášky elektronickou poštou (e-mailom, faxom), poštou alebo osobne do sídla poskytovateľa;
  3. Osobne, podpísaním Zmluvy o poskytnutí doplnkového vzdelania uzavretej v zmysle § 262 Obchodného zákonníka v spojení s § 269 ods. 2 prvá veta.
 3. Cena, platobné podmienky a kalkulácia doplnkového vzdelania:
  Cena doplnkového vzdelávania je uvedená v Prihláške na kurz.
  Splatnosť ceny za doplnkové vzdelávanie je 7 dní od doručenia zálohovej faktúry, najneskôr však do začatia doplnkového vzdelávania.
  Kalkulácia ceny individuálneho doplnkového vzdelávania bude stanovená dohodou.
  Spoločnosť EDU-LAND s.r.o. je platiteľom DPH od 1.3.2013 (IČ DPH: SK2023114874).
 4. Zmluvné podmienky:
  1. Podmienky konania doplnkového vzdelania:
   Poskytovateľ si vyhradzuje právo presunúť dátum začatia konania dohodnutého doplnkového vzdelania v situácii a z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť (napr. zásah vyššej moci, prerušenie dodávky elektrickej energie do priestorov konania doplnkového vzdelania, náhla a neočakávaná práceneschopnosť lektora).
   Poskytovateľ je povinný bezodkladne po tom, čo sa o takejto vzniknutej situácii dozvedel, oboznámiť záujemcu, resp. všetkých účastníkov doplnkového vzdelania a navrhnúť a dohodnúť náhradný termín konania doplnkového vzdelania.
   Poskytovateľ si vyhradzuje právo presunúť termín prvého konania doplnkového vzdelania na iný najbližšie možný vhodný termín, pokiaľ sa 3 dni pred termínom prvého konania doplnkového vzdelania neprihlási viac ako 5 účastníkov. V takom prípade bude už s prihlásenými záujemcami dohodnutý nový termín začatia konania doplnkového vzdelania, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
   Poskytovateľ môže záujemcovi ponúknuť za predpokladu jeho záujmu, po vzájomnej dohode a priplatení si k už zaplatenej cene podľa uzavretej zmluvy individuálneho doplnkového vzdelania, ktorý sa vzhľadom na individuálny prístup pri dodržaní kvalitatívnej úrovne primerane časovo skráti, vzhľadom na to, že sa mu lektor počas celého trvania doplnkového vzdelania venuje individuálne.
   V prípade, že záujemca o individuálne doplnkové vzdelanie nemá záujem, poskytovateľ mu ponúkne iné, náhradné termíny konania doplnkového vzdelania. V prípade, že by záujemcovi nevyhovoval žiaden z navrhnutých termínov začatia konania doplnkového vzdelania, poskytovateľ mu vráti zaplatenú čiastku na cene doplnkového vzdelania.
  2. Podmienky zrušenia účasti zo strany záujemcu:
   Záujemca je povinný každé zrušenie účasti (stornovanie prihlášky) na doplnkovom vzdelaní oznámiť poskytovateľovi písomne; v prípade použitia elektronickej pošty (fax, e-mail) je potrebné takýto spôsob oznámenia do dvoch dní potvrdiť doporučenou zásielkou na adresu poskytovateľa.
   Zrušenie prihlášky (stornovanie prihlášky) zo strany záujemcu 30 a viac dní pred prvým konaním doplnkového vzdelania je bezplatné.
   Zrušenie prihlášky (stornovanie prihlášky) zo strany záujemcu 6 až 29 dní pred prvým konaním doplnkového vzdelania: záujemca je povinný uhradiť poskytovateľovi storno poplatok vo výške 10,- €.
   Zrušenie prihlášky (stornovanie prihlášky) zo strany záujemcu 1 až 5 dní pred prvým konaním doplnkového vzdelania: záujemca je povinný uhradiť poskytovateľovi storno poplatok vo výške 50% z ceny doplnkového vzdelania.
   Storno poplatok vo výške 100% z ceny doplnkového vzdelania pri neúčasti záujemcu na doplnkovom vzdelaní môže poskytovateľ posudzovať individuálne od prípadu k prípadu.
  3. Potvrdenie o zaregistrovaní Prihlášky na doplnkové vzdelanie (ďalej len Potvrdenie):
   Poskytovateľ po prijatí záväznej prihlášky na doplnkové vzdelanie od záujemcu odošle do 24 hodín najneskôr do 3 pracovných dní Potvrdenie: na e-mail uvedený záujemcom, ak ho záujemca neuviedol tak poštou doporučene na uvedenú adresu záujemcu. Prílohou Potvrdenia je zálohová faktúra, ktorá obsahuje všetky údaje na zaplatenie ceny za doplnkové vzdelanie.
  4. Dátum splatnosti: dátum splatnosti je deň, kedy je cena za doplnkové vzdelanie pripísaná na účet poskytovateľa.
  5. Zabezpečenie miesta na doplnkovom vzdelaní: miesto na doplnkovom vzdelaní je zabezpečené až po úhrade ceny uvedenej v zálohovej faktúre do dátumu splatnosti. V prípade, že poplatok nebude uhradený do dátumu splatnosti, poskytovateľ môže ponúknuť miesto ďalšiemu záujemcovi.
  6. Zmena lektora:
   Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny lektora / lektorky. Zmena môže byť krátkodobá alebo trvalá. Účastníkovi nevzniká žiadny nárok na vrátenie ceny za doplnkové vzdelanie alebo iná náhrada.
 5. Ochrana osobných údajov
  Záujemca uzavretím zmluvy poskytovateľovi udeľuje svoj vedomý a dobrovoľný súhlas s tým, že poskytovateľ v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. v platnom znení bude spracúvať osobné údaje záujemcu za účelom ich využitia pri výkone činnosti, ktorá je predmetom podnikania poskytovateľa.
  Za osobné údaje záujemcu sa považujú všetky údaje o svojej osobe, ktoré záujemca vedome a dobrovoľne poskytne poskytovateľovi pri zaslaní pravdivo vyplnenej záväznej prihlášky na doplnkové vzdelanie a pri uzavieraní zmluvy, najmä meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa.
  Záujemca svojím podpisom na zmluve udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov uvedených v zmluve za účelom marketingovej činnosti poskytovateľa, podpory vzdelávania a poskytovaných služieb.
  Poskytovateľ sa zaväzuje pri spracúvaní osobných údajov záujemcu postupovať v zmysle zákona č. 428/2002 z. z. v platnom znení a tieto osobné údaje záujemcu bez jeho súhlasu neposkytnúť tretím osobám.
  Doručením záväznej prihlášky na doplnkové vzdelanie a prípadne podpísaním zmluvy oboma zmluvnými stranami udeľuje záujemca poskytovateľovi svoj výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v záväznej prihláške, resp. v zmluve a so zaradením týchto uvedených osobných údajov záujemcu do databázy poskytovateľa, a do registra poskytovateľa. Účelom spracovania záujemcom poskytnutých osobných údajov sú štatistické potreby, poštový a elektronický styk, zasielanie ponúk poskytovateľa na adresu záujemcu. Záujemca tento súhlas udeľuje poskytovateľovi na dobu neurčitú a tento súhlas môže záujemca kedykoľvek písomne odvolať.
 6. Reklamácie:
  V prípade nespokojnosti záujemcu s odbornou úrovňou lektora, prípadne so spôsobom vedenia doplnkového vzdelania alebo pre situáciu, ktorú poskytovateľ nemôže ovplyvniť, záujemca takýto podnet musí ako reklamáciu opísať a zdôvodniť poskytovateľovi v prvý deň konania doplnkového vzdelania, najneskôr do troch hodín od začatia konania doplnkového vzdelania, a to v prvý deň začatia konania doplnkového vzdelania.
  Ak na to budú vytvorené podmienky, po vzájomnej dohode poskytovateľa a záujemcu, poskytovateľ môže zaradiť záujemcu inému lektorovi v náhradnom termíne doplnkového vzdelania.
  Podnety, sťažnosti, reklamácie záujemcu po uplynutí tejto doby poskytovateľ nebude akceptovať, avšak môže ich posudzovať individuálne.
 7. Vylúčenie účastníka z výuky:
  V prípade, že účastník bude počas výuky kurzu alebo školenia vyrušovať, nedodržiavať režim výučby alebo inak porušovať dobré mravy, bude na podnet lektora (lektorky) okamžite vylúčený z kurzu alebo školenia. Nebude mu umožnený ďalší vstup do školiacej miestnosti. Účastníkovi nevzniká žiadny nárok na vrátenie už zaplatenej ceny ani alikvotnej čiastky.
 8. Zodpovednosť:
  Spoločnosť EDU-LAND s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví, stratu a poškodenie osobných vecí a majetku účastníka počas celého trvania kurzu alebo školenia. Každý účastník je zodpovedný dohliadať si na svoj osobný majetok a nenechať ho bez dozoru.
 9. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. 10. 2013 a poskytovateľ doplnkového vzdelania – obchodná spoločnosť EDU – LAND s. r. o. si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek jednostranne meniť. Všetky zmluvy uzavreté medzi poskytovateľom a záujemcami podľa týchto obchodných podmienok však zostávajú v platnosti.

 

V Bratislave dňa 1.10.2013.

Poskytovateľ doplnkového vzdelania:
EDU-LAND s. r. o., IČO: 45 722 081,
Račianska 72, Bratislava – Nové mesto 830 03
zastúpený:
Adriana Gazdová, konateľ,
Tomáš Gazda, konateľ
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Partneri

KONTAKTUJTE NÁS

EDU-LAND s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava.

 • Infocentrum: (02) 4444 1000
 • Mobil: 0903 77 06 87

Spojte sa s nami

Sme na sociálnych sieťach. Nasledujte nás.

icon-yt

Nachádzate sa tu: Home Obchodné podmienky